Bawiphaya Francis Bu Ling ah Khanpughi shüm hmat nak

M'kuiimnu ah Khanpughi m'tam nak
Bóiphaya thai gawi ah kya ca Bóiphaya Francis ng'Bu Ling lah Bóiphaya Martin m'Nai Ling ni ah poi cuh m'kuiimu,mindat manggo,htumk'chokho ung bi ah kya ci.Khãnpùghí ah m'hteim'hta nak ung ani ghüng om vai lah ani ng'mümm'cha htithein nak ung ani om vai shu mi shan pe gùi kom-u.

Add new comment

3 + 5 =