Bawiphaya Shing Thang a Jubilee a bi nak among

Bawiphaya Ghüng Thang ah Silver Jubilee a bi nak
Mo-hnge ung ma neh Bawiphaya kya lo ca Bawiphaya Ghüng Thang cuh Bawiphaya a kya nak kum m'ku-le-hma a be nak cuh Hle-k'cham pigo ah bi ci gui. Khanpughi shüm hmat ba neh bi ah kya ci. Khanpughi ah ni nak bä nak gui cuh m'tam a kya ci.
Bawiphaya phi k'chang àh kyã neh k'chang gùi àh hlaw àh hmà kat nák gùi óm tuk ci. Bawiphaya naw cawng à kái tú yah úng a óm ih gùi man lāh a ng'théi ng'tham tú man gui àh màwng pyein ci.

Add new comment

4 + 2 =