Htum-k'cho Bawiphaya gui ah k'taigü nak

Annual Retreat ciah k'taigü nak
Htum-k'cho Bawiphaya gui ah kum-ät ung k'hmät ami bi ah k'taigü shuh shan nak cuh Mindat mango ung bi ci gui. January k'cha a-gha nak ung ka noh a-gha-lei-k'chuk nak a chüt tah bi ci gui. Baiwphaya gha-lei-thum lo ci gui. A m'shah Bawiphaya gui ami hteit-hton kä ng'hloi hleih kä lo tu hlot ci gui. Kyüh-kyok ng'ä k'cä yah ung a shin nah bi hlot cuh Khanpughi ah bä nak a kya ci. M'va kho k'cho kho avan ung dim kyap nak a om ba vai k'taigü ci gui. Khanpughi ah mong lam bi loh nak ung a ng'hloi vai ah k'hngüp ät ng'ge shoi ci gui.

Add new comment

5 + 6 =