Bä ca Anthony among

January k'cha a gha-lei-chüit nak cuh St. Anthony ah poi ah kya ci.
Bä ca Anthony cuh "monestic life" ciah mät om tu hnga neh k'taigü vai leng lo ca kya ci. Ani cuh Egypt ghün kho a ng'tüi lo ci. A nu lah a Pa a shih ngon a ng'thu k'ni ng'yak lo tu neh a k'om phung yoi neh dudawng ci gui am pe gui ci. Hlai lai mah a hteit neh k'taigü neh du dawng nak, k'taigü nak lah bi bi neh ei nak bi ci. Kho k'nget neh toktap gui m'chüit näng ci. A k'hmo noh lo neh Bawi Jesu ng'shi lo ung " A k'cum a ghün nak gah vai a i bi vai ang?" a ci cuh bä ca Anthony kavai kya lo ci.

Add new comment

13 + 5 =