Bä ca k'chang gui ah poi

Bä ca k'chàng gui ah poi
Bä ca k'chang gui cuh
mikmi ka vai a cum ah shu na shan pek ci gui
.Ngmi ah ni bä nak gui cuh mikmi ka vai akhang tumah ah kia ci.

Add new comment

2 + 2 =