Bä ca Simon lah Jude ah poi k'hngüp

Bawi Jesu ah hngu läk ng'shä goi Simon lah Jude ah poi
Simon cuh Bawi Jesu ah hngu läk ng'shä a mi guk nak ung a gha-lei-ät nak ung om ci. Ani cuh ''Simon the Zealot" ci ah aming thang ci. Ani ah mong a k'da kä hnguh hnging ah kya ci. Bä ca Jude cuh "Thaddaeus" ci neh phih chü ci gui. Bawi Jesu ah mü ei ami ei nak ung " A i kya hleih hngu läk gui bäng noh ami hmat, a i kya hleih kho m'dek om gui on kä hmuh ci neh ng'shi ci. Ani cuh khoh-tang maih ci gui ah äp nak ah bä ca k'chang a kya ci. Ami khoh-tang amaih ung ani ah k'taigü neh hnguh ba ci gui, gah ba ci gui ah kya ci.

Add new comment

5 + 6 =