Bawi Gei Khanpughi no a chü ba kho kum k'chüit a be nak

Bawiphaya Om Se noh a na m'cäi ba gui

" I-ah kia hleih ci ung kei läi cuh kä so pha hleih m’ghuthanák-ah ka kia law khai. I güt kä ka ghing bà khai. 7 Ng’Piüi ng’päng khai-ah a k’ní-pí-ah ka bi-lo pi ci néi. Dáwng-ah ng’tamnák-ung phih, a k’mà-ah ka dáwng pi ci. Zùmnák cun phih, kakut sum pi ci néi. 8 Tuh-bäih-ung tün neh kei kavai-ah ng’nängnák lu-chüm cuh ami m’séi pi. A-chin-ah m’cha ci-ah Khãnpùghí nawh cun-ah ng’näng-nák lu-chüm cuh kei àm na àp khai. Kei bäng-ah kä kia hleih, Báwi Jesu a kium law bà vai, m’hni neh ging kio ci gùi àm phih àp tu gùi khai."

Bawi Gei ah ghün om nak ung Khanpughi a yum man te, k'chang shing päng a yei nak a gung htot nak gui, ng'müng m'cha lam bäng a kä kya hleih kyä hla hlu ah phih hlü ci avan bi lo neh a om man cuh mi thei bäng tu khai nei. 

Add new comment

1 + 0 =