Jesu ah ng'ming k'theing

Jesu, khàw im-ah ami hteh püi.
Cun kon-ah, Moses-ah m’thei m’cäi te-ah, htí-théing khai binák-ah k’hngüp gok lo hleih a Nú lah a Pá nawh a k’hmó cuh Jerusalem khàw-ah hteh püi ni neh, 23 ‘htá k’htük pámi gùi avan Khãnpùghí-ah phäh-ah, htí-théing ci gùi’ ci neh Báwi Khãnpù-ghí-ah k’chü khän ung a lo-a hlo-ah, Báwi Khãnpùghí àm gän àp nehtah, 24 müm àwi k’hngih boh, Müm Báwk k’hngih boh, tumat kù gän àp vai ci-ah, Báwi Khãnpù-ghí-ah k’chü m’khän-ung alo-a hlo-ah, gän àp ci gùi. 25 Cun kon-ah, Jerusalem-ah Simeon ng’mingnak ci-ah k’chàng tumat om ci. Cun-ah k’chàng cuh ng’súng hngéi neh Khãnpùghí ng’zung nak ci-ah k’chàng-ah kia neh Israel pa-khúi-ah, büí zèi vai, güng kio te ci. Muh-Htí nawh ani omnak ci. 26 Báwi Khãnpùghí-ah Christù kä hnguh pha ung kä sih khai ci-ah k’chü-khän cuh Muh Khãnpùghí nawh ani-àm m’dáng te ci-ah kia ci. 27 Cun kon-ah, ani cuh Muh Khãnpùghí-ah lam m’süm nák-awn, khàw-Im-ah hteit neh a Nú lah Pá nawh a k’hmó Jesu cuh ci man ani bi vai-ah phäh-ah, ani, hteh püi ci goi. 28 Simeon nawh Jesu cuh, k’pòm neh, 29 Khãnpùghí-ah bänák gùi cuh, m’tam neh a piéin cuh, “Báwi aw, na piéin te-a hlo-ah, nà k’chàng cuh a k’dìm-ah ka sih nging ci. 30-32 A i-ah kia hleih ci ung Báwi-ah k’chàng pa-khúi gùi phùng, ami phiónnák hnging vai-ah, na tüih lo-ah Jesu Báwi cuh kamik mät-awn ka hnguh tu pi ci,” ci neh piéin ci.

Add new comment

4 + 6 =