ktaigü vai

PSALM 91
God's protection ( KHANPÙGHÍ AH GHUNNÁK )
A-hlng tai pi bäih ah Bawi Khãnpùghí ah ghung m'htei nák zah ah om ca chang cuh Bawi Khãnpùghí ah hngim zi khai. Bawi Khãnpùghí cuh kei ah zi hngei u-pa, kei ah lung im nú, kei ah ng'thuh ng'seng nák ah kia ci nei ci neh a cun ah chang nawh piein ci. A-cang ah hlak-züh ah cun ung-ah phih kiai, sih kiuk nák hnging ah goi piam nák ung-ah phih kiai, ning phiawn ei khai. Bawi nawh a ng'phia mü awn ning sung-set hlèih a ng'phia ah kã ah na m'lung üp hlèih na om ei khai. Bawi ah hting ling nák cuh nang ah shawi-phaw ah kia khai. Khaw mü ah gok law man ca sih kiuk nák phih kiai, khaw hngüp zah ung-ah man ah m'lá phih kiai, A-hngüp nák ung zawng neh zat man ca leigai phih kiai, hngüp ng'lung cigit zah ung gah man ah a hei hei a kih kiok sé gùi phih kiai, nang nawh na kih vai ah kä kia khai. Na pei zung ung chang sing phia gha, na pat lam ah chang sing täm ät ( 10000 ) ng'täng neh ami ng'zaih ung phih nang u nawh kä ning tawn zap khai. Nang läi cuh a cun gùi na mik awn teng tu gùi düt neh A-sé ah om kia ci gùi sin ah vúk nák gah u ci düt neh na kia khai. Bawi Khãnpùghí cuh kei ah zi hngei u-pa ah Bawi A-cang ah kia ci, ci neh A-hlüng tai pi bäih ah kia ca Bawi Khãnpùghí nawh kiäp nep neh aning om nák ah kia neh, Nang cuh A-sé kha phung nawh kä ning koh kai khai. Nang ah om nák zah phung cuh sih kiuk gaw pai nák lah du-dawng zai ca nák nawh chen ták khai. Na gok nák phung ah ning m'htei khai gùi ah khan hta-pup gùi cuh nang kavai ah m'cäi neh tüi gùi hlèih, Na kho-lek nawh lung tumat phih ã tawn en vai ah ngami gùi nawh nang cuh ami kut awn ning chang ning kiün khai gùi. Nang cuh pìghí kong lah a m'äm mah phiu ng'ghaw gùi kan ghüi ghüi neh hteit hton neh, kong hta le lah hlam hamah gùi hngo na kho awn na leh gùi khai. Ani cuh kei na m'hngi ci ah kia neh a ni cuh ka phiawn khai. kei ah ng'Ming théing cuh na hmat ca kia hlèih ani cuh ka chang ka m'tai khai. Ani nawh kei cuh a na chü ung ka äi khai. a du-dawng zai ca zah ung ani lam ah kei om neh ka bä ka ng'mang hlak khai. Ani ah m'chüt ng'näng nák cuh a ng'ming ka thang hlak khai. Ghí neh ghin nák awn ani cuh m'lung hmi hlak neh ka mät ah phiawn nák cuh ani am ka m'dang khai

Add new comment

7 + 10 =