Nu Maria Shangpinu ah a mi m'hlüm tai

Jesu a om lo tu vai-a màwng, Khãnhtapup nawh piéin ci.
26 K’Cha k’hmà a ng’phlän kon-ah, Galilee khàw, Nazaret pigàw-ah David-ah ng’sawn, Joseph awn ng’dawn lo khai-ah, 27 Ng’Làmí tumat-ah, Khãnpùghí nawh a ng’sä Gabriel, tüì ci. Cun-ah ng’làmí-ah ng’ming cuh Maria-ah kia ci. 28 Khãnhta-pup nawh gok neh “Na zèi tu vai Maria aw, a ng’htéi k’hmà-ah na bä ci néi. Khãn-pùghí mät ning om püi ci.” ci neh a pien. 29 Maria nawh cun-ah k’chü cuh, ng’za nehtah cäi-cat neh sin-ah hnguh ng’hmat püinák cuh a i-ah màwng lam mä’ ci neh ng’ngài neh om ci. 30 Khãnhtapup nawh Maria aw, “Kä na kiüh èin vai néi. A i-ah kia hleih ci ung Khãnpùghí nawh ning m’hni tu hngá ci. 31 Nang cuh, käü-mah nehtah k’Pámihtá-ah na htá lo khai. Cun-ah na htá cuh Jesu ci-ah hlui vai. 32 Ani cuh, ng’vái k’chàng-ah kia lo khai. Hlüng-tài pí ci-ah Khãnpùghí-a Htá ci neh chü lo khai gùi. A pá David-ah ghun-khàw cuh Khãnpùghí nawh ani àm pe ’khai. 33 Cun-ah k’chàng nawh phih, Jacob-a htá ng’sawn gùi cuh, a k’cum-ah ngäng m’htéi lo gùi khai. Ani-ah ghun-khàw cuh a i-zah ung phih, amaihnák kä om khai,” ci neh piéin ci. 34 Maria nawh “Cun-ah màwng gùi cuh i-ah kia hnging khai ang? I-ah kia hleih ci ung kei cuh ka cèi kä om ci,” ci neh Khãnhtapup àm piéin ci. 35 Khãnhtpup nawh phih, “Muh-Htí nawh ning kium lonak khai. Bä pí ci-ah Khãnpùghí-ah m’chüt ng’nängnák nawh ning omnak khai. A cun-ah màwng-ah phäh-ah, cun-ah om lo tu khai-ah Htá k’hmó cuh Htí-théing ci-ah Khãnpùghí-ah Htá ci neh chü vai-ah kia khai. 36 Cun kon-ah, a k’sìng ci neh chüman-ah, na páihtá Elisabeth phih, a käü-mahnák k’cha k’chuk lo pi ci. 37 Khãnpùghí nawh kä ci hnging, i kä om ci,” ci neh piéin chüt-ah, 38 Maria nawh “Kei cuh, Khãnpùghí nawh a na phàn vai-ah ka om ci. Báwi nawh a piéin-a hlo-ah kei ung kia hlä,” a ci kon-ah, Khãnhtapup cuh, Maria-a kah, hteit bà ci.

Add new comment

2 + 15 =