Parents of the Blessed Virgin Mary

Bä ca Joachim and Anna
Nu Maria ah a nu lah a pa a kya ca bä ca Joachim lah Anna ah poi hngüp a kya ci. A ni k'hta hmo kä om hleih Khanpughi ah ani k'taigü te Khanpughi noh Nu Maria, Bawi Jesu ah Nu, a peit goi ah kya ci. A k'hmo ani gah vai kho-kum phlän pi tu lang pang a phih Khanpughi ah kä m'chüit i kä om ci ci cuh ng'dang ci. Nu Maria cuh Khanpughi ah bü ge ah kya ci. Bawi Jesu ah Pughi lah Pighi ah kya ca Joachim lah Anna noh shuh na shan na k'taigü tu pek gui ä.
Ng'lami htâ Maria àh a nu lāh a pá shüm mhmat nák kon athintaw naw a bí bà àh k'hnüüp àh kyã ci. Nu Maria àh Nu la pa cuh K'khanpughi naw a k'tung àh a chü pawng gawi àh kyã ci. Nga ni cuh K'khanpughi kyaüh à neh a htingling àh om ci goi, nga ni cuh ani im ng'gi ng'khawk ngphei on a ni htâ ah ng'lami hta Maria mah àh ani ghin om nák úng k'tha na neh om ci goi. Nga ni hlu on ng'lami htâ Maria óm làw tú kci Maria ng'lami htâ hlü on Bawiyesu christu óm làw tú ci. Ngami gùi àh phäh àh Ahtintaw naw nupá gùi àh k'hnüüp a na bi püi gùi àh kyã ci. Mi mi K'cho thum úng phi nupá àh mcä ng'ngaih vãi nupá yohtei vãi ciah pupá thum úng phi om ci.
Cã ng'vai gùi àh ng'ä "Pighi om hlü Pá óm hlü, Pighi óm hlü Nu om hlü" ci àh ami ng'ä cuh Pighi óm hlei pughi àh k'chü ng'ngai neh pá a óm úng pa àh chü ng'ngai neh om vãi. A nupá shi pyi ci phi om khai, pá a ghin yah úng a kchü m'cäi pá kä om bà hei shüm láw bà, Nu àh chü m'cäi Nu käom bà hlei shüm láw bà. Pighi a täng pughi phi a täng , a cún on mtung mtäng neh ng'ngaih ba úng" Pughi óm hlü pá óm hlü Pighi om hlü nu óm hlü ci àh a mi ng'ä àh kyã ci.
Nupá gùi àh k'hnüüp ci nák ci cuh Nupá kä om bà kon àh a mi k'chü m'kha shüm láw bà. A cun ah kyã hlei mi k'mi k'hmaw gùi àh shüm bà vãi cuh pá a óm yah úng nu àh om yah úng ami nà m'htei gùi shüm bà neh mät àh ghin om nák úng cã ng'thei nák phi kyai bilawh khawng mang nak úng phi kyã shüm bà úng a i phi hlawi lhei bi hlawt vãi ci cuh shüm bà neh tuhngawi k'tai gü vãi.
Bä ca Joachim lah Anna noh Khanpughi ani yum cuh mi thei bäng tu ko. Bawiphaya Phä Ha noh a m'thei m'cäi mi ng'ngai tu ko.
Bä ca Joachim lah Anna aw........... shuh na shan tu pe gui ä. Amen.

Add new comment

8 + 11 =