K'cho k'cha gui

K'cho k'cha khei nak
Pughi Pa gui noh k'cho k'cha hmat neh piein hla man ci gui. K'cho hmo gui noh kcho k'cha kä hmat lo ba ci gui. Mi hmat vai mi k'tha nak ko.
Pighi Ng'bawi Yah naw K'cho k'chí on K'chá gùi àh ng'ming a nà m'htei nák gùi. Pighi Ng'bawi Yah cuh Khui Güng pigaw úng om ci.
1. Ng'len k'chá (January) .
2.Ng'bí k'chá ( February) .
- K'bi khãw k'ã ci cuh k'pyo khaw ã law neh Ng 'bí khaw àh ng'hnum law hlei Ng'bí K'chá àh ami hlüi.
3.M'nhoh k'chá ( March ) .
- Sangm'guh m'shī sho nak .
4.M'kyang k'chá ( April )
-M'kyang khãw àh hlaw nák.
5.M'vui K'chá ( May )
-M'vui mawng k'chei àh paī nák.
6.M'tupi K'chá (June).
-Van àh du dóng nák,van àh pkyàam nák.
7.Phuitä K'chá ( July).
-Geit phui tä tä neh eí láw nák àh k'chá.
8.Phuinu K'chá ( August).
-Geit phui nunu gùi neh eí láw nák àh k'chá.
9.K'shin k'chá ( September).
-K'shin hnah àh kyãem láw nák.
10.K'hmüüh K'chá (October).
-Geit gùi a van hmüüh neh kyãem neh a kyã law nák.
11.K'phlai k'chá ( November)
- K'pú nu k'plai neh vawk nák.
12.Ng'kon k'chá ( December).
-lo àh ka naw im àh ng'kon nák bà.
Mi kmi K'cho gùi úng phi k'chá gha lei goi láw kci. Khaw k'hnüüp gùi àh ng'ming cuh kä om man ci. Pughipa gùi naw M'vá khaw àh ami hteh úng Tamthän ãt neh khãw k'hnüüp k'khei man ci gùi. Khãw a mü láw úng k'hnäät ãt neh gün neh khãw k'hnüüp bät àh k'khei man ci gùi.
#rvakchoservice
#culture

Add new comment

10 + 9 =