K'cho kho Lo bi ba among

Tuh chü k'cho kho among

Htum k'cho kho ung ng'tuk aah nak om lo hleih avan cäicat ng'ä cäi neh mät a im ung kä om ba neh dawng lo ghüi ghüi ah kya ci. Avan noh k'htang k'hleih neh ei man te a kya ci. K'thang hleih vai phih ka ng'hloi lo ba hleih, avan noh Lo bi lo ba ci gui a kya ci. Khaw-tüi khaw-aa ni hleih geit-ko ani ung vah mik mi k'cho gui kavai ng'hloi lo khai a kya ci. Mi pughipa gui noh ami bi man cuh mi bi ba ci a kya ci. A k'da pi Lo kä bi ba ah om lo ci gui te, tuk-bäih avan no k'hta nak neh bi lo ba ci gui. yei tu vai ah kya ci. 

Add new comment

7 + 2 =