Khi-hla phyuk-kha gui m'thei ca Bä ca Francis Assisi

Bä ca Francis Assisi noh phyuk-kha khi-hla gui m'thei ci

Bä ca k'chang gui a k'da om tu lang pang ne phih bä ca Francis Assisi cuh a hei bä ca k'chang gui on kä täng en neh phyk-kha khi-hla gui on ng'khot pi ci ah kya ci. Bä ca Francis noh phyuk-kha gui on Khanpughi ami m'tam vai pyein ci. A mi ng'gün non Khanpughi tam vai ci ki. Khanpughi noh a tüi pyan gui ah kya neh m'thei gui vai hlü ci. K'kha gui on "Nami hlui vai k'kha-mu ning pek gui ci, nami yon nak vai ng'phya ning pek gui ci, nang mi ung hlü ci gui a heihei ning pek gui ci ah kya hleih Khanpughi k'tam vai ci ci. A kya nget ca "Ng'he" phih nep khai ah ci thei ci. Khanpughi ah ng'thu k'ni phih m'thein tu gui ci. 

St. Francis Assisi , Patron Saint of Animals........protect all the animals

Add new comment

15 + 4 =