k'Khom Vuh ci ah among

K'Khom Vuh ci ah Mong

Htung k'cho khaw ung om ciah Thailawng Pigo ung K'Khom ami vuh ah mong cuh mi hngu ci nei.

A cun ah k'khom Vuh ci cuh Pa Näng Law Ha ah kia ci.

A cun ah k'khom cuh kho kum thum a vuh lo ah kia ci.

Tubäih lä Chin National Pak ci ah  gän up ci.

Ani nawh a na m'cäi gui cuh ''A u nawh phih khi hla kä ngon ei ba vai mi vai nawh mi k'tha nei mi htei khaw '' a ci.

Add new comment

1 + 5 =