Me a mi vuh among

chidup pigo ung Me ami vuh among
Pa Ghung Om Näng noh Me a vuh cuh avana thei bang tu vai mi ngngai tu ko. Kcho kho ung Me cuh a k'tung pi ah Pughi pa gui noh vuh man ci gui. Tuhchü Me vuh ci kä da lo ba ci. Cun tu pang a phih a pi hta noh vah bi ba ci gui.
K'cho khaw úng mé vuh neh om ci àh Pá Gung Om Näng naw a bi lawh gui àh màwng RVA naw ngshi kca nák.
Mé cuh shih kyuk gaw pai nák gùi lāh yu ei ngkoi nak gùi úng phi a túng pi àh K'cho khãw úng mi mang ci ah kyã k'ci.
Mé cuh a kni àh vuh mhtah neh bi lawh úng ngaui ghui khawh tang àh mthawng mhlat neh mi mang khai ci neh pyein ci.

Add new comment

20 + 0 =