M'tam among

Kcho kho m’tam among
Kcho kho ah k’kawng-lo mi neh htang-m’guh geit ko neh avan cuh mi om man ca kya ci. K’kawng-lo bi cuh bi lo ah k’tha phu lah gah tang ba kä täng lo ci. Cun a kya hleih kawng-lo ung m’tam geit-ko u hleih yoih-tuk nak ng’hloi lo hleih kcho kho ung m’tam cuh ami thang lo ci. Avan noh a cun on Ngui gah tang lo ci. Yoih nak ng’hloi yah cung a k’da gah man ci gui phih tuhchü kä ng’hloi lo ba ci. Ami gah man chü kä gah lo ba ci gui. Kho k’hngüp ät ung gah vai ng’hloi lo ba khai ciah yum nak om ci.

Add new comment

2 + 10 =