Shing-go m'htei vai among

Shing go k'khei-pai m'htei vai among

Mikmi k'cho gui cuh kho lo neh mi om man ci. 'Kho-Lo'' cuh shing ghing gui chuk a kya neh shing ghing maih ki neh ayan dim-gei neh om nak man a k'cho-kho cuh ng'ling lo neh kä om lo ba phyak ci. Mi mät a bi ah ciah mi gah ba ci. Shing ghing go-pai m'thei ung kcho-kho dim gei neh kya khai mi hmat ci. Mi du -dawng hlu ah LO cuh mi bi ah kya ki. Mi Pughipa gui noh ami bi man cuh läk neh mi bi ca kya ci. Tuhchü m'tam geit ko lo u neh a pi ah ng'hloi lo ca kya ci. 

Add new comment

2 + 1 =