K'cho kho Lah-phet among

 Lah-phet a mi bi among

Kcho kho a Lah-phet cuh a mi bi nak sho lo ci.  A u noh phih a k'ni ah kä bi hning ci. Mindat mango Maw-ne täng a mi geit ko cuh ni tu ba ci kya ci. A ni yah bi hing ung bä khai among cuh a shin a na m'thein tu gui ci.

Add new comment

7 + 7 =