Mi Shangpughang

Mi Shangpughang

1. Mi Shangpughang mi Christu Bawi cuh

Ghün ah kho kcum, mlä mkhang mhlün mtai vä

A kho ngtäih zah a maang ngming pha neh

Mi mtam , mi zum mnai ko.

Cho: Lo tu neh mhl0ⁿng mtai to tu vä

Bawi ung zei kiai u neh ( lo tu neh )

Ngmüng van kanak ca maang

ng'äi awn mi mhlüng mtai ko.

2. Maang gui ah maang ngtuk ng'at ca maang am,

Alleluia, zum mnai mhlüng mtai vä

Khui päng van aw. zei kiai tum nglam neh

mlä mkhang neh mnai lä vä.

3. Sheit kat gui ng'nü, phu pit pit ca Bawi

mlung mcha ung om lo neh uk lä hlä

Khi-ga van cuh na mzung mah nak awn

Tumit neh na mchüt ci.

Add new comment

1 + 3 =