Nu Pa mhlüng tai nak poi khngüp

Nu Pa gui ah poi khngüp

Nu Pa gui ah poi khngüp cuh July kcha a ku-le-kchuk nak ung m'va khaw bum a bi ci gui a kya ci. Corona lei ah phäh ah kchang a da ngbum neh kä bi vai ci u hleih Nu pa gui ah poi cuh a mi im a ka noh ami bi vai ci beit gui a kya ci. Dam tu vä.

Add new comment

8 + 11 =