Ping päng tum nak among

K'Cho gui a tum nak khoh

Caa ngvai gui noh ping päng tum neh om hman ci gui. Tuhchü hmo tho gui no kä tum thei ci gui. Khti kbe a mi tum hngon täng ci a kya hleih mi ngthei tu ba vai khin lo ci. KCho hmo tho gui mi ngngai shüm ko.

Add new comment

13 + 4 =