Tuhchü hmohta gui among

Hmo gui ah kyawng khai nak
Cã ngthei ci gùi àh k'hmaw hta gùi àh kyaih kyawk ngä ngcäi nak gùi. Kcho khaw úng om ci gui àh khmaw hta gùi kyawng ami kai yah ung kyaih kyawk neh om ci gui.
A khmaw gui ung ami ngvai law kawn àh ami bi lawh gui hlü om te ci ami ng'thei ng'tham yah úng kyaih kyawk neh a ng'shung àh cã kä ng'thei hlawt ci gùi.

Add new comment

1 + 0 =