Bawi Jesu ah shi hla among k'thum nak

Bawi ah shi hla

Hngùn ei-ah a màwng piéin ci.

22 A ngói ung pinle-ah vang gã täng-ah om ci-ah k’chàng gùi nawh, ng’hlè-’kõ htá kon-ah, a hei kä om lah, cun ah tui-zun k’kõ ung Jesu kä kài tu hleih a-hlu-läk gùi bäng ami hteh cuh, hnguh ci gùi. 23 Khãn-pùghí süm hmat neh m’htut ami einák te awn ng’et ci-ah, Tiberias-ah, a hei tui-zun k’kõ gùi mà neh gok ci gùi. 24 Cun-ah kia hleih Jesu ung lèng neh a-hlu-läk gùi cuh cu zah-ah kä om bà ci gùi-ah hmat u neh tui-zun-’kõ htá gùi ung kài u neh Jesu sùi vai neh Cãrphànaum-ah hteit ci gùi.           25 Vang-’kàm-ah Jesu hnguh u neh, “Báwi aw, a i-zah ung si zah-ah na lo ci ang?” ci neh Báwi cuh, ng’si ci gùi. 26 Jesu nawh m’sàng bà gùi neh a piéin cuh, “Nangmí àm a k’càng-ah ka piéin cuh cäi-cat vai gùi nami hnguh-ah phäh-ah kä kia ci. M’Htut phü neh nami èi-ah phäh-ah, nami na sùi ci. 27 Uih khai-ah ei-ah kä kia ci. K’Chàng-a htá nawh, a ning péit gùi vai-ah, a k’cùm-ah ghin ei nami gah vai-ah bi vä. Cun-ah Htá cuh, Pá nawh kéng-khé hlak ci.

28 Ngamí nawh phih, “Khãnpùghí-ah bi, bi vai-ah, a i ci vai ang?” ci neh Báwi àm piéin ci gùi. 29 Jesu nawh, “Khãnpùghí-ah m’hni cuh a tüih lo zùm vai-ah kia ci,” ci neh piéin bà ci. 30 Ngamí nawh phih, “Keimi nawh hnguh neh kami zùm hnging vai-ah a i ang, na m’dáng? A i ang na bi? 31 Ami ei vai, Khãnmòpí-ah kah, m’htut pe gùi ci, ci neh m’cäinák ung a ng’guk-a hlo-ah Hla-lái-ah kami pùghí pá gùi nawh mannã èi ci gùi,” ci neh piéin ci gùi.              32 Jesu nawh ngamí àm, a piéin cuh, “Nangmí àm kei nawh a k’càng ah ka piéin cuh Moses nawh Khãnmòpí-a kah, m’htut kä pe gùi ci. Ka Pá nawh Khãnmòpí-a kah, m’htut k’càng ning pe gùi ci. 33 A i-ah kia hleih ci ung Khãnmòpí-a kah, kium lo neh sin-ah khaw m’dek àm, hngùn pe ci-ah m’htut cuh Khãnpùghí ah m’htut ah kia ci.

34 “Cun-ah a kia-ung, Báwi aw, cun-ah m’htut cuh, na pe gùi laih laih-ä,” ci neh Báwi àm, piéin ci gùi. 35 Jesu nawh, ngamí àm piéin neh, “Kei cuh, ghinnák-ah m’htut ah ka kia ci. Kei ah lo ci cuh, kä cói khai. Kei na zùm ci cuh, cein kon-ah kä ghã bà khai. 36 Cun tu pang ah phih, nangmí nawh na hnguh láng neh kä nami na zùm ci, ci neh nangmí àm ka piéin pi. 37 Pá nawh a na péit phùng cuh, kei-ah lo khai. Kei-ah lo ci cun phih, kei nawh a k’pùng ah kä ka got täm khai. 38 A i-ah kia hleih ci ung kei ah ng’zák hlü-ah kä kia ci. Na tüi lo ci ah ng’zák hlü bi vai neh Khãnmòpí a kah, ka kium lo ci. 39 Na tüi lo ci-ah ka Pá-ah ng’zák hlü cuh a na péit phùng tumat phih kä dí èin hleih cin khàw a lo k’hngüp avan a m’ghin bà vai-a phäh-ah kia ci. 40  A i-ah kia hleih ci ung na tüi lo ci ah, Pá-ah ng’zák hlü cuh Htá cuh, hnguh neh ani zùm ci phùng nawh, a k’cùm-ah ghinnák a gah vai-ah phäh-ah kia ci. Cin khàw a lo k’hngüp ung ani cuh ka m’ghin bà khai.”

41 “Khãnmòpí-a kah, kium lo ci ah, kei cuh ghing ci-ah m’htut-ah kia ci,” ci ah Báwi ah k’chü-a phäh-ah, Judeu gùi cuh, nawm ci gùi. 42 Ami piéin cuh, “Sin cuh, Joseph ah htá Jesu-ah kä kia ci ang? Cun-ah a kia ung khãnmòpí-a kah, ka kium lo ci’ci-ah, a i-ah kia hleih piéin ci ang?”        43 Jesu nawh m’sàng bà gùi neh a piéin cuh, “Kä nawm èin vä.      

44 Na tüì lo ci-ah Pá nawh, kä hlo kaih cuh a u phih, kei-ah kä lo hnging ci. Cun cuh, cin-khàw a lo k’hngüp ung ka m’ghin bà khai. 45 Ce ng’sä-ah m’cäinák ung ng’guk ci cuh, ‘Cun gùi avan Khãnpùghí ah m’thei gùi-ah kia khai, Pá ng’ngài neh m’thei ci phùng cuh kei-ah lo ci.

46  A u nawh phih Pá kä hnguh man ci. Khãnpùghí ung-kah, kia ci-ah, asin bäng nawh Pá hnguh ci. 47 Nangmí àm a k’càng-ah ka piéin cuh, “Kei na zùm ci nawh a k’cùm-ah ghinnák gah ci. 48 Kei cuh, ghinnák-ah m’htut-ah ka kia ci.           49 Nami pùghí-pá gùi hla-lái ung mannã èi láng neh sih ci gùi. 50 Sin cuh Khãnmòpí-a kah, lo ci ah m’htut-ah ka kia ci. Cun-ah m’htut èi ci cuh kä sih èin vai-ah phäh-ah kia ci. 51 Khãnmòpí-a kah, kium lo ci-ah, kei cuh, ghing ci-ah m’htut ah ka kia ci. Sin-ah m’htut èi ci läí cuh a k’cùm-ah ghing khai. Ka péit vai-ah m’htut cuh sin-ah khaw m’dek-a phäh-ah kei ah hlá néi.

52 Cun kon-ah Judeu gùi nawh, “Sin nawh a mät-ah hlá ei vai-ah a i-ah pe hnging khai ang?” ci neh ami mät ng’cuh ci gùi. 53 Jesu nawh ngamí àm a piéin cuh, “Nangmí àm a k’càng-ah ka piéin cuh k’chàng-a Htá-ah hlá, kä nami ei ung ani-ah si kä nami áwk ung nangmí ung hngùn kä om khai. 54 Ka hlá èi neh ka si áwk ci nawh, a k’cùm-ah ghinnák gah ci. Ani cuh cin khàw a lo k’hngüp ka m’ghin bà khai. 55 Kei-ah Hlá cuh ei vai a k’càng ah kia ci. Ka si cun phih, áwk vai a k’càng ah kia ci. 56 Kei-ah Hlá lah Si èi aw ci-ah k’chàng cuh kei ung ät ci. Cun-ah k’chàng ung phih kei ka om ci. 57 A k’cùm-ah ghing neh om ci-ah, Pá Khãnpùghí nawh, kei cuh, na tüi lo hleih kei cuh, Pá ung ka ghin-a hlo-ah, kei-ah Hlá lah Si ei áwk ci-ah k’chàng cuh kei ung ghing khai. 58 Sin-ah m’htut cuh Khãnmòpí-a kah kium lo ci-ah, m’htut-ah kia ci. Nangmi-ah pughí pá gùi nawh, Mannã èi neh ami sih-a hlo-ah kä kia khai. Sin ah m’htut èi ci-ah k’chàng cuh a k’cùm a k’täih-ah ghinnák gah khai,” ci neh Cãpharnaum pigò-ah cã-gat ung m’thei gùi ci. 59 Cun-ah a màwng gùi cuh Báwi nawh Cãrphànaum, cã-gat-ah, m’thei gùi neh piéin ci. 60 A-hlu-läk gùi ung-kah  a k’dá nawh, “Sin-ah k’chü cuh khak ci; a u nawh ng’ngài hnging khai ang?” ci ci gùi. 61 Cun-ah phäh-ah k’chàng gùi ami nawm cuh, hmat neh ngamí àm a piéin cuh “Sin-ah phäh-ah nami m’lung cãt ci mâ-ah?            62 Cun-ah a kia-ung, k’chàng-a Htá, a zan nä a omnák man-ah a kai bà nami hnguh ung mä? 63 Ng’Mùi m’chà nawh m’ghin ci. Käü hlá n awh i kä na pe ci. Nangmí àm ka piéin-ah k’chü cuh ng’mùi m’chà lah hngùn-ah kia ci.       

64 Cun-ung phih,  nangmí ung kä zùm ci a m’sah om ci. A i-ah kia hleih ci ung a u nawh ani kä zùm khai, a u nawh gà cüi khai cuh Jesu nawh hmat gé ci. 65 Cun kon-ah a piéin bà cuh, “Cun-ah kia hleih ‘Ka Pá nawh kä ä-zá tu hleih a u phih kei-ah kä lo hnging khai’ ci neh ka ning m’thein gùi pi. 66 A cun-ung tün neh k’chàng a k’dá nawh hteh-tá u neh Báwi awn kä m’gù tu bà ci gùi.

 

 

Add new comment

4 + 3 =