Catholic noh Nu Maria a m'hlüm tai among

Nu Maria among
Numaria k'khanmawpi àh a kyaä mah a kái àh màwng a pyein nák. Rev.Fr. Constantine Thang Aung Thang naw , Numaria cuh Atam lāh Eva úng ka naw om law ci àh hma kat nák úng kã naw mi ngtüi láw ci. A cún té Numaria cuh K'khanpughi àh nu àh kyã làw k'khai àh kyã hlei cún àh hma kat nák úng kã naw kä ngtü láw tú kci. Mi kmi Catholic naw mi yum cuh cansã tumat bäng àh kä kyaak kci. Bible ci lāh Tradition ci ah cã ng'vai gùi àh a mi nà m'htei gùi àh k'chí mkhá gùi om ci, vang täng àh K'khanpughi àh k'chí mkhá gùi om ci a cun goi mcoih neh mi yum ci ah kyã k'ci. A cun ah kyã hlei Numaria cuh ashih law phi cansa úng kä om ci k'khanmawpi àh a hang kái phi cansa úng kä om ci . Cansa úng kä om hlé mät läi kä yum hning vai ci neh pyein ci gùi, mi k'mi Catholic ung om ci àh ahtintaw naw a m'thei àh cã a mi guk gùi cansa úng óm ci àh kyã hlei Numaria cuh mi yum ci ah kyã k'ci. A cún àh ami na a mthei vü nák úng i ang a om ci ung , Bawiyesu christu shi neh k'khanmawpi àh a hang kái bà kon àh Bawiyesu a ahluläk gùi on a täng àh om cã kyaak kci. Bawiyesu christu àh a hluläk gùi teithton neh Bawi àh màwng a mi pyein hlak yah úng Numaria cuh shik k'ci àh kyã k'ci. Numaria shi hlei Bawiyesu àh hluläk gùi naw a mi kphuh. Cún cuh bä cã Thomas naw Bawiyesu christu shi neh a ghin láw bà yah úng phi a khma léim ung kà kuk pyang ka mhluh kon àh vah ka yum khai ci neh a pyein man àh hlo àh Numaria phi a asih àh a kyaä ka hnuh kon àh vah ka yum khai ci neh pyein láw hlé , Numaria ami kphuh nák àh htet neh teng ci gùi. A cun ah ami teng bà té Numaria cuh a kyä mah àh kä om bà ci.
Numaria cuh akyaä lah a ngmum chà mah àh kkhanhtapuh gùi naw k'khanmawpi àh ami kai püi àh kyã ci. Ani cuh K'khanpughi naw a yuk kchü law amät hang kai ci àh ka kyák ci ami han chan vü àh kyã k'ci.
Bawiyesu christu cuh a mät hang kai bà ci ah kyã k'ci, Numaria cuh a kyaä lāh a ngmum mcha mah àh ami han chan vü àh kyã k'ci.

Add new comment

2 + 3 =