Du ci gui m'htei vai among

Dú-cói ci gùi, hlui tä vai-ah a màwng.

 Ka phäí-nàü gùi aw, nangmí phih a ng’htéi-ah bä ng’mang ci-ah, Báwi Jesu nami zùm ci-ah kia hleih k’chàng-ah zo-däm, piàm ng’mang kä nami teng-èin vai.  A vai hlü-ah, ghùi-sói äh neh a ’kióm hlùi ci lah, a k’sé hlùi ci-ah k’chàng k’hngih, nami ng’bum nák-ung law tu ni hleih, ghùi-sói äh neh a ’kióm hlùi ci àm, si-zah-ah ngoh law-ä, ci u neh a k’sé hlùi ci-ah k’chàng-àm, a cei-zah-ah, om-ä, kä cun-ung, ka kho-kung-ah, ngoh law-ä, ci neh nami piéin vai hlü ung,  tumat m’hlüng m’tai neh tumat m’nem-buh khòi-hlók neh nami kia ci-ah kä kia khai ang?

Ka ning m’hni gùi-ah phäí-nàü gùi aw, ng’ngài süm vä. Khaw m’dek ’khãn-ah dú-cói, hngám-piàm ci gùi nawh zùmnák awn, ami bä ng’mang tu vai-ah, Khãnpùghí m’hni ci gùi-àm, a péit gùi vai-ah, ng’thu-khännák-ah, ghin khàw, om k’ní gah khai gùi-ah, ngami gùi cuh a ghüh gùi-ah kä kia ci ang?  Nangmi gùi nawh, dú-cói, hngam-piàm ci gùi, nami zo ’kà na gùi ci-ah kä kia ci ang? K’Chàng ng’mang gùi nawh nangmi gùi cuh ning zo ’kà na gùi neh m’cha m’làngnák-ah mãng-’kiak mà-ah, ning khah-püi gùi ci-ah kä kia ci ang? Nangmí, ami ning hlui gùi-ah ng’ming a k’ní cuh ning m’lep gùi ci-ah kä kia ci ang?  Nangmí nawh, nami pó-k’chàng cuh nami mät-a hlaw-ah, nami m’hni vai ci neh a m’cäi ung om ci cuh nami läk-ung, a k’ní vai, nami bi ci-ah kä kia khai ang?  Kä cun-ung, k’chàng gùi, k’pai m’cha neh nami kia-ung kat nami bi ci-ah, a m’cäinák-ung ng’dáng ci-ah kia ci.

Add new comment

2 + 2 =