Go-pai ci gui chi-tui awn hlup nak

Gopai ci gui chitui awn hlup neh m'gai ba gui ah Mong

Nang mi gui ung du-coi,hngam-piam ci gui,aom-ung ,k'tai-gü neh ng'hui hlä.Zei-kiai ci nawh,ng'äi m'cu hlä.Gopai ci,a om-ung,nangmi gui ung kah,a ng'vaihta,na mi thäm vai.

Ngami gui nawh Khanpughi-ah ng'ming awn,gopai ci cuh m'ga chitui awn hlup neh k'tai-gü pek khai gui.

Zum- nak nawh ,gopai ci cuh m'gai ba khai.A kat gui te phih,Khanpughi nawh m'gein neh k'phion khai-ah kia ci.( Jacob 5:13-15)

Khaw-nget a k'da phih k'täm u neh go-pai ci gui a k'da,chi-tui awn hlup neh m'gai ci gui. (Marku 6:13)

Paul nawh a hlui ng'vaih gui hngo,ami zap säm ko tu-ung,khaw k'se nawh chah gui neh ami gaw pai gui khan naba ci gui. (Bi-loh gui 19:12)

Add new comment

6 + 0 =