Hti-theing ci ah ng'lamihta Maria a ng'tüi lo nak hngüp

Nu Maria ah äinak

18 Jesu Christu-ah ng’sòn cuh, sin’chà-ah kia ci. A nú Maria cuh, Josep-awn om khai goi-ah ami béit pi te. Atäng-ah aani (kä ani) om pha-ung, Htí-théing ci-ah Muh Khãnpùghí-ah m’zung-awn Maria cuh, kiämah pi ci. 19 A k’chàng Josep cuh, ni ci-ah, ng’súng ci-ah k’chàng-ah kia neh Maria-ah ng’mìng kä m’dí hlüneh düp-ah nawng bà khai-ah ng’ngài lo ci. 20 Cun-ah a ng’ngah-tüh zah-ung, Khãnpùghí-ah ng’sä khãnhtapup nawh a ng’mãng-ung, a m’cäì lo cuh, David-ah htá Josep aw, na k’chàng Maria na om püi vai-ah kä kiü eìn ä. A i-ah kia hleih cii-ung, ani-ung ng’tüì lo ci-ah a k’hmó cuh, Htí-théing ci-ah Muh Khãnpùghí-ung-kah néi kia ci. 21 K’Pámihtá-ah htá lo khai. Ani cuh, Jesu ci neh a ng’mìng na hlui vai. A i-ah kia hleih ci-ung, ani nawh a k’chàng gùi cuh, ami kat-ung-kah k’phión lo gùi khai. 22 Sin-ah màwng gùi avan cuh, Khãnpùghí-ah k’ce ng’sä-ah piéin a kíüm päng vai-ah phäh-ah kia ci. A piéin gùi cuh 23 “Teng vä. Ng’Là mihtá kiämah neh k’pámi-ah htá lo khai. Ani cuh, Emmanuel ci-ah chü khai gùi.” Emmanuel ci cuh, ‘keimí-awn  om tu ät ci-ah Khãnpùghí’. 24 Josep cuh, ng’süm lo bà neh Khãnhtapup-ah m’cäi-ah hlo-ah, a k’chú-ah m’hteí ci. 25 Htá k’pá htük-ah a htánák güt chüt hleih ani cuh, kä ng’hmat püi neh om ci. Cun-ah a htá cuh, Jesu-ah hlui ci.

 

Add new comment

6 + 0 =