Jesu ng'chü vei

Jesu ng'chü vei
Guk ci - Fr. Thang ki Mang
Ng'äi ci - Elizabeth Ghung Cüm Pai
Music Arrangment and Mixing - Zarnimaung

Add new comment

6 + 4 =