Judea kho

Judea kho Bethelehen mango
1. Hto-shäm gui a mi ng'yak vai yah khanhtapup gui ng'äi m'cuk ci gui, ami m'cu ah k'o sha lawng cuh m'htung khan k'htung ka van yat ci.
Cho; Gloria in excelsis Deo.
2. Tuh mü om lo ca na yüt hta ng'äi a k'thai on mi m'tam ko. kho m'dek k'chang avan ng'bum lo vä, ngüm kawp ko.

Add new comment

1 + 1 =