Kyün hloi leng k'hngüp

A ng’thup-ah péit táknák.
K’Chàng-ah ning hnguh tu gùi vai-ah, a k’ní nami bi vai ng’ngaih na vä. Kä cun ung Khãnmòpí-ah om ci-ah nami pá-ah a i ng’khéng om khai ang? 2 Cun-ah kia hleih, péit-táknák nabi tu te pang ung a k’ní hlok-ah ng’séi ci gùi nawh k’chàng gùi-ah zùm vai-ah, cãgat gùi lah, lam hlàwm gùi ung ami ci-a hlo-ah, na mà-ah tum-’khàwng neh kä na ci vai. Nangmi àm a k’càng-ah ka piéin cuh ngamí, ami mät-ah ng’khéng gah pi ci gùi. 3 Nang nawh péit-táknák na bi tu te pang ung na k’pat kut-ah bi, na k’eng kut nawh kä hmat eìn tu hlä. 4 A ng’thup-ah omneh ng’thup ci hnguh ci-ah na pá nawh na péit-ták-ah phäh-ah ning pe bà khai.
ng’thup-ah K’Tài günák.
5 Nangmí nami k’tài gü lo-ung, k’chàng gùi nawh ami hnguh vai-ah, cãgat gùi lah lam hlàwm zung-ah ng’düí neh k’tài-gü ci gùi-ah, k’chàng ng’séi gùi-a hlo-ah kä nami ci vai. 6 Nangmí läí nami k’tài-gü lo-ung, ’kiong-ah lut neh k’soh khai nehtah a ng’thuhnák-ah, nami Pá-ah sàng vä. A ng’thuhnák-ah hnguh ci-ah, nami Pá nawh ning k’khéng gùi khai.
A ng’thup-ah Èi hloinák.
16 Nangmí, èi nami hloi lo ung k’chàng- ng’séi gùi-a hlo-ah, hmãi kä nami m’kium vai. A i-ah kia hleih ci ung ngamí nawh ei ami hloi cuh k’chàng gùi nawh ami hmat tu gùih vai-ah ami hmãi m’kium ci gùi. 17 Nangmí àm, a k’càng-ah ka piéin cuh ngamí nawh ng’khéng gah pi ci gùi. 18 Nangmi läí, èi nami hloi ung nami lù chi tui awn k’thuk neh nami hmai m’hla vä.

Add new comment

5 + 8 =