Kyün hloi yah ung ng'ngahtüh vai among

Ei hloi ci cuh a i ang?
Na k’ó kä gǜpài èin ne shàlòng khai ah mla ä. Pûng tum ah k’ó ah hlo ah na k’ó shàlònghlak neta Yákùk ah htángshòòn ah kya ci gùi ah ka kchààng gùi ah hmàkat gùi cu mdángpe gùi ä. 2Cun ung phih ngami cu htìnglìng chǜikhá ci gùi ah pákkhúi kchààng gùi ah hlo ah a khngǘp täi kei na shùilèi khenggeng̀ ne ka mcäim’ä gùi ah mòònglam gùi ung yèikyàì èi ci gùi. A htìnglìng ah mchamlàngnák gùi cu kei ah a dängdäih ah na ngshikcà u ne Kkhan̂ pùghǘ́ ng’etpüinák on yèikyài èi ci gùi. 3Kchààng gùi no pyéin u ne, Kkhan̂ pùghǘ mät no kä a yuk hnguhhmat lo vai mui ung a i vai ah ei hloi vai ang. Bói no i ah kä na hlui gùi vai mui ung i vai kyääm ah yáinák mkhäh vai ang, ci ci gùi. Kkhan̂ pùghǘ no pyéin ba ne, Ei nami hloi yah ung namimät ah yèikyàinák vai bäng nami bi ci cuntah. Namimät acun ah yèi ne nami kchààng gùi läi nami yuk buh ci.́ 4A kcàng ah ei nami hloi cu nami ngtuknggennák vai phäh a vah kya ci. Nami línggáinák ah kut khmǜm ne ei nami hloi ci ah nami ngpyààng dǘt ci. A hlǘngnák píkbäih ah om ci ah Kkhan̂ pùghǘ no a ning ngyák gùi vai ah ei nami hloinák tuhchǜ kä om ci. 5Kei no ka ngyákhlǜ ah ei hloinák cu acun ah hlo ma. Kchààng cu khòkhngǘp ät ung, amät no amät phep ne kyàiphùng vaihlǜ ah amät cu ngümngoi hlak ne a ihphak ung mkùmkhò lah mvut yuk phah ne cî phùng cu ei hloi ci ah pyéin hnging vai ma. Acun gùi cu Kkhan̂ pùghǘ yèikyàinák hlak khngǘp gùi ah pyéin hnging vai ang. 6Kei no ka ngyákhlǜ ah ei hloinák cu i ah hlo ang cî ung, kä khin̂ kä kkà hleih kkàluták gùi kphyán pe ne kchààng ah phuih güh cu chan̂ tu ba pe ne kchààng ah kkàlutáknák gùi ungka kphyón tu gùi ne kkohhtung a k’om phùng cu tuhnget ne ghoh yop gùi ah vah kya ci. 7Tuiei ah cóigha ci cu tûmbei ne a ihomnák vai kä om hleih dúdòòng ci gùi cu mät ah kpyúim ah chüphòng m’ihm’om tu gùi ne a hlui ah pǘ ci a hnguh ah kya ung, hluihlak teibo tu, namät ah kyählá cu kä thupthòòng èin ne na om vai cun vah ka ngyákhlǜ ah kä kya ci ang. 8Cun ah na cî ung nang ah kkhan̂ g cu khòthaih kkhan̂ g ah hlo ah a kní ah kkhan̂ g ne A k’yä̀ a ktén ah na gái na yèinák ah nghlat lo khai. Na htìnglìng chǜikhá cu na mà ah hteit ne lam kní ning mshǜǜm hleih Kkhan̂ pùghǘ ah mchütnängnák̀ no na hngúlam ah ning gunghtót khai. 9Cun ah na ci neta Kkhan̂ pùghǘ cu nang no na chü ung ning äi khai. Na hang vik̂ mla ung, Shà ka om èi ci néi, cî ah ning mshàng khai. Nang cu namät ungka phuihkkohhtung ni, kchààng kut on yon ni lah kchààng ah mòòng a kshé ah pyéinhlak ni cu nong ne 10cóigha ci lah dúdòòng ci cu kchǜkhngà ci ah mlùng kní thà ne na mhtéimhtà ung khngüptovak ung nang ah kkhan̂ g cu a kní ah ngdáng ci.

Add new comment

1 + 0 =