Ng'äi on Khanpughi m'tam vai

Kcho Salan ng'äi gui pyang ci

Cecilia Daw Ha Awi cuh Latin ng'äi phih a k'ni ah ng'äi thei neh kcho chü on Salan ng'äi a k'da pyang neh bi ci. Ng'äi ka mi bi cuh ga-le-phli lo ci. Ng'äi ci gui cuh Daw Ha Awi, Fr. Abraham Nun Kei Gei, Fr. Timothy Ling Maung, Josephine Om Awi, Elizabeth Ghung Sein Pai, Benedet Yom Ki Awi, Kozin Om Shing Ki, Zarni Maung ni noh a mi bi a kya ci. 

Add new comment

2 + 1 =