Nu Maria ah k'cha

May k'cha cuh Nu Maria ah k'cha
May k'cha cuh Nu Maria m'hlüm tai nak a k'cha a kya ci. Nu Maria cuh Khanpughi ah Nu ah kya neh mi m'hlüm tai vai khin kha ci. A i ah kya hleih ang May k'cha ung a mi m'tam? Kho-ghü-hngah gui a k'thai ah lim lo ba neh hngun a k'thai ah a kya lo among cuh shüm ba vai ah kya ci. Bawi Jesu a ghün lo ba ngon hngün a k'thai gah ciah ng'phlan ci kya ci.

Add new comment

3 + 12 =