Nu Maria Khanpughi ah Nu

Nu Maria cuh Khanpughi ah Nu a kya ci.
Nu Maria cuh caa tün neh Khanpughi noh a bü tu ge ah ng'lami ah kya ci. Khanpughi noh a k'tha k'pa k'chang a kya nak a ci tu vai among cuh Nu Maria ung ng'khüp lo ci. Nu Maria cuh Khanpughi ah Nu ciah chü vai khin ci ang? A i yah cun hlok a m'hlü m'tai vai khin ci ang? Mikmi Catholic yumtumbum noh Nu Maria cuh mi äp ci ah kya ci. Chikpati mi k'khe on mi ng'hung pa ci ah kya ci. Bawi Jesu cuh Khanpughi ah kya hlieh Nu Maria cuh Khanpughi ah Nu ciah k'chü khin na kya ci. Ng'ngai tu shüm vä.

Add new comment

2 + 2 =