"Teihpüi aw, ng'ngah tüh ä"

kyä kavai ng'ngah tüh a hlo ah m'müng m'cha kavai ng'ngah tüh vai hlü ci a mong
Guk ci - Fr . Nicholas Ghung Thang Se
Ng'äi ci - Elizabeth Ghung Sein Pai
Tum ci - Zarnimaung lah Ha Näng

Add new comment

2 + 0 =