Yum m'hngi nak

Bä ca Yawhan noh a m'cäi ah m'hngi nak
Ka m’hni gùi aw, mihmi gùi mi mät mi m’hni tu kiu kò. I-ah kia hleih ci ung m’hninák cuh Khãnpùghí ung kah om law ci. M’Hnithei ci-ah k’chàng cuh Khãnpù-ghí-ah htá-ah kia ci. Ani nawh, Khãnpùghí hmat ci-ah phih kia ci. 8 M’Hninák kä om ci nawh Khãnpùghí kä hmat ci. I-ah kia hleih ci ung Khãnpùghí cuh, m’hninák mät-ah kia ci. 9 Mi ghin phiónnák bà vai-ah, sin-ah khaw m’dek ’khãn-ah a htá k’pá a na tüih lawnák gùi awn, a na m’hni gùi cuh, ng’dáng ci. 10 Mihmí nawh Khãnpùghí mi m'hni ci-ah kä mi piéin vai. Khãnpùghí nawh, mihmi gùi cuh, na m’hni gùi neh mi katnák ung kah, na k’phión bà gùi khai-ah, a Htá a na tüih lawnák gùi ung a m’hninák cuh ng’dáng ci.
11 Ka m’hni gùi aw, Khãnpùghí nawh sin hlok-ah na m’hni gùi ci-ah kia neh mihmi gùi phih, mi mät gawi mi ng’hni tu kiu vai. 12 Khãnpùghí cuh u nawh phih kä hnguh tu man ci. Cun ung phih, mi mät gùi mi m’hni ng’kiu-ung, Khãnpùghí nawh na om püi gùi hleih mihmi gùi, m’hninák ung ng’kiüm-bé neh mi om ci-ah kia ci. 13 Khãnpùghí nawh Muh Khãnpùghí-ah m’geinnák na pe gùi hleih mihmi gùi, Khãnpùghí ung mi khäng ci lah, Khãnpùghí phih, mihmi gùi ung khäng neh a na om püi gùi cuh, mi hmat ci. 14 Kat-ung om ci gùi-ah, khaw m’dek k’chàng gùi, a k’phión bà gùi vai-ah, Pá Khãnpùghí nawh, a Htá k’pá a tüih law-ah màwng, mi hmat cuh, mi piéin hnging ci. 15 Jesu cuh, Khãnpùghí-ah Htá k’pá-ah a kia, m’sun k’bäi ci cuh Khãnpùghí ung khäng ci-ah kia ci. Khãnpùghí phih, cun-ah k’chàng ung om tu ci-ah kia ci.
16 Khãnpùghí nawh a na m’hninák gùi-ah màwng, mihmat neh mi zùm ci. Khãnpùghí cuh m’hninák mät-ah kia ci. M’Hninák ung khäng ci-ah k’chàng cuh Khãnpùghí ung khäng ci. Khãnpùghí phih, cun-ah k’chàng ung khäng ci. 17 Mihmi gùi cuh cun-ah m’hninák ung khäng neh ng’kiüm-bénák awn m’cha m’làngnák-ah k’hngüp ung mi hmai k’kiàng khai. I-ah kia hleih ci ung mihmi gùi cuh Báwi Jesu a ghin-a hlaw-ah, mi ghin tu-ah phäh-ah kia ci. 18 M’hninák cuh, kiüh ng’ànák awn kä ät thei ci. Ng’Kiüm-bé ci-ah m’hni zèinák nawh, kiüh ng’ànák cuh, k’täm ci. Kiüh ng’à ci-ah k’chàng cuh, m’hni zèinák awn, kä ng’kiüm bé ci. I-ah kia hleih ci ung, kiüh ng’à-nák cuh séit-kat-nák vah bi ci-ah kia ci. 19 Mihmi gùi, na m’hni gùi mà ci-ah kia hleih mihmí nawh phih, Khãnpùghí cuh mi m’hni tu bà vai-ah kia ci. 20 K’Chàng tumat nawh, Khãnpùghí ka m’hni ci néi, ci láng neh phih, a pó k’chàng a u ung cun-ah k’chàng cuh hlè ci-ah kia ci. A hnguh gé-ah a pó k’chàng ú gen ci nawh, kä hnguh pha-ah Khãnpùghícuh a i-ho chà-ah m’hni thei khai ang? 21 Khãnpùghí m’hni zèinak ci nawh, a pó k’chàng a m’hni vai ci-ah, a m’cäi cuh mi Báwi Jesu nawh, a na m’thei gùi pi-ah kia ci néi.

Add new comment

4 + 5 =