Yum nak ken ca k'chang

Jesu tui-ah ’khãn-ah hteit ci.
Jesu nawh k’chàng ng’bum a tüih bà gùi zah ung a-hlu-läk gùi tuizun-’kõ ung ng’cùm hlak gùi neh vang-’kàm täng-ah mà neh ng’kah hlak gùi ci. 23 K’Chàng ng’bum gùi a tüih bà gùi kon-ah, k’tài-gü khai-ah, khàw m’htung-ah kài ci. Khàw a mü lo güt chüt hleih acu-zah-ah, a mät htá om ci. 24 Tuizun ’kõ cuh tuilì-ah ng’lùng-ah a om zah ung khaw ’khì kä dìm hleih tui ng’hngáwk nawh a kia-ah k’hngäk gùi ci. 25 Khãnthaih-ung, Báwi Jesu cuh tui ’khãn-ah m’khãn neh a-hlu-läk gùi-ah omnák ah hteit ci. 26 Cun-ah tui-’khãn-ah m’khãn neh a lo hnguh lo u neh a-hlu-läk gùi cuh, cäi lo k’tat u neh, “m’chà-ah kia khai” ci-ah kiü aih neh m’lã ci gùi. 27 Jesu nawh, a k’tén-ah piéin neh “nami m’lùng m’üp vä; sin, kei-ah mo. Kä kiü eìn vä” ci ci. 28 Petru nawh phih, “Báwi aw, nang-ah na kia ung kei nang Báwi-ah tui ung ng’leh neh ka lo tu vai-ah piéin-ä” ci hleih “lo-ä” ci neh chü ci. 29 Petru cuh, ng’hlè-’ko ung-kah kium lo neh Jesu-ah gok khai-ah, tuilì-ung ng’leh neh hteit ci. 30 Khaw a k’chi goh lo bà hnguh neh kiü nehtah tui-ung zu lut vü-ah ci neh “Báwi aw, na k’chü k’hngà-ä,” ci neh a chü. 31 Jesu nawh akut gän k’ten neh Petru cuh, k’pang nehtah zùmnák kèn ci-ah k’chàng, a i-ah kia hleih na ng’ngaih-tüh k’hngih mah ci ang? cinák ci. 32 Ng’Hle-’kõ ’khãn ah ami gok kon-ah, khaw ’chi ng’düm ci. 33 Ng’Hlè-’kõ ’khãn-ah ka gùi nawh Báwi k’et lo u neh “Báwi cuh, Khãnpùghí-ah htá a k’càng-ah kia ci,” ci u neh ama-zah kóp ci gùi. 34 Tui vang-’kam täng-ah ng’kat bà u neh Gennesaret ci-ah khàw-ah gok ci gùi.
35 Cun-ah khàw k’om gùi nawh a müí hmai awn hmat bà u nehtah a cun-ah pèi-zah zung púm-ah ami k’chàng gùi tüi u neh gàw-pài ci a k’om phùng k’bum gùi nehtah 36 A hlui-piai htá düit phih, ami tòn zap tu vai-ah ng’huinák ci gùi. Tòn zap tu ci gùi phùng gái bà ci gùi.

Add new comment

1 + 16 =