28th Kyün k'hngüp ung ng'yak vai

Htá lák nák-awn m’tu m’täng ci

Matthew 22:1-14

  1 Cun zah ung Jesu nawh m’tu m’tängnák gùi piéin neh k’chàng gùi àm a m’thei m’cäi lo gùi cuh, 2 khãnmòpí ghin khaw cuh, htá lák nák bi vai-ah tängpang ci-ah, Shangpùghang-awn täng ci. 3 Cun-ah Sangpùghang nawh a béit tu gùi te chü gùi khai ah a phàn gùi tüi gùi hleih phih a béit tu gùi cuh, kä lo ci gùi. 4 Cun kon-ah, a hei a phàn-ah k’chàng gùi mä tüì bà gùi neh “Ka bi ka m’chüíp pi ci. Van-tàng gùi lah boi-me a k’plán gùi ka ngáwn zop pi. Avan ng’kiüm zop pi ci. Htá lák nák ung ng’la lo tu vä, ci neh béit tu gùi pi te-ah k’chàng gùi àm nami piéin vai” ci neh m'cäi gùi ci. 5 A cun-ung phih ngami cuh, i kä tä m’gün neh a m’sah a lái-ah hteit ci. A m’sah cuh, hlum-m’lèi vai neh hteit ci gùi. 6 k’Poih bà ci gùi nawh phih, Sangpùghang-ah k’chàng gùi cuh, pha-u neh zõ ’kànák gùi neh ami-ngáwn gùi. 7 Sangpùghang nawh cun-ah màwng a ng’zák lah m’lung sé neh gà-káp tüi neh a k’chàng ngáwn ci gùi avan m’dí gùi neh ami pigò phih mei awn m’chih zop ci. 8 Cun kon-a vah a mät-ah k’chàng gùi chü gùi neh htá láknák ung bi-loh vai gùi ng’chüíp pi ci. Chü béit tu gùi pang-ah phih ami lo tu vai-ah kä’ká ci. 9 Lamhlom lam-túng zung-ah hteit u neh nami nguh ah k’chàng phung nami béit tu gùi vai néi, ci hleih, 10 a phàn-ah k’chàng gùi nawh hteit u neh a k’ni a k’se ami hnguh phung avan be tu gùi u hleih bé neh ng’la lo tu ci gùi. 11 Sangpùghang nawh ng’la lo tu ci gùi teng nehtah htá láknák ung hlui man kä hlui tu ci tumat hnguh nehtah, 12 ‘ka teih-püi aw, a i-ho cha, htá m’dàwn nák-ung hlui-man kä hlui neh na ng’la lo tu ci ang?’ ci neh ng’si hleih ani cuh, ng’lüm neh om ci.  13 Cun kon-ah, Sangpùghang nawh a phàn-ah k’chàng gùi-am ani-ah kut khaw chit vä. Thüi-kiap neh hà ng’kiet hleih zái-cãnák-ah k’hmüp khùi-ah va ghot vä.         14 A cun-a hlo-ah, bèit tu gùi dá tu láng neh ghü  gùi cuh, kèn ci gùi,” ci neh piéin ci.

 

Add new comment

2 + 14 =