Adventu m'cäi nak

Advent ci cuh a i ang?

Adavent ci cuh Bawi Jesu a kyum lo te, a lo ba vai lah tumat hti ah ghün khaw ung a lo vai among cuh pyang tham neh om nak a kya ci. Christmas ci ah Bawi a lo ba ung mikmi noh mi do chan tu vai ah mi pong htei ci. Bawiphaya om se noh ana m'thei m'cäi gui mi ng'ngai neh mi pong htei mi pyang tham ko.

Add new comment

7 + 7 =