Bawi Jesu a ghün lo nak Paschal poi

M’Cìm-hngün khùi ghóng véi.
Hngüp k’chüih ung a k’htük hngüp, Maria Magdalena cuh a k’hmüp ung ng’dáwt htá neh m’cim-hngün-ah lo neh ng’phuh lung-khùi khainák-ah lung cuh, m’hlé-ah kia hleih hnguh ci. Cun-ah kia hleih Simon Petru lah Jesu-ah m’hni-ah a-hlu-läk dáwng neh, “M’Cim-hngün khùi-ung-kah, Báwi cuh hteh püi pi ci gùi. Ahòi ami thà kä hmat,” ci neh m’thein tu goi ci.
Cun-ah kia hleih Petru lah a hei a-hlu-läk tumat cuh lut lo neh m’cim hngün-ah lo ci goi. Ani dáwng zah ung a cun-ah a hei tumat nawh Petru phlän neh dáwng neh, m’cim-hngün-ah gok mà ci. Ani nawh a m’htihnák-ung, ng’tom zih a ng’phlu hnguh ci. Cun tu pang-a phih, kä lut ci. Hngú ghüt ci-ah Simon Petru cuh, gok lo tu neh m’cim hngün khùi ung lut nehtah k’poih ghüt ci-ah ng’tom zih lah, Ng’Tom zih awn kä ät-ah, ng’phlu tu hngá ci-ah, lù pìn cuh, hnguh ci. Cun kon-ah m’cim hngün-ah gok mà ci-ah tumat cun phih, lut tu neh hnguh tu nehtah zùm ci. A i-ah kia hleih ci ung sih ci gùi-ung-kah, Báwi ghing lo bà khai ci-ah m’cäinák cuh kä k’síng pha ci goi. 10 Cun kon-ah, a-hlu-läk goi cuh, ani pó gùi-ah, hteit bà ci goi.

Add new comment

3 + 0 =