Bawi Jesu kä do ci gui

Samaritan gùi nawh kä dàw ci gùi.

 Khãnmòpí-ah a hteh bà vai k’hngüp ng’et lo hleih Báwi nawh Jerusalem täng-ah màng neh, 52 a-hlu-läk gùi tüì gùi mà hleih ngami cuh, Báwi-ah ng’düm ng’tàng nák vai, piàng vai neh Samaritan pigò tumat-ah hteit ci gùi. 53 Jerusalem-ah hteit khai-ah kia hleih ngamí nawh Báwi cuh, mãnak ci gùi. 54 A-hlu-läk Jacob lah Johan nawh hnguh tu ni neh ‘mei kia lo neh úi gùi hlä’ kami ci vai, na ng’za hlü ci-ang? ci neh ng’si ci goi. 55 Báwi nawh ng’hlat bà neh k’sé na goi nehtah a piéin cuh, “A i m’lùng, nani m’lùngnák cuh kä nani hmat ci mü-ü. 56 K’Chàng-ah Htá cuh, hngùn m’chà m’dí vai-ah kä kia ci. K’Phión khai-ah lo ci.” Cun kon-ah a hei pigò-ah hteit ci gùi.

 

Add new comment

7 + 1 =