Bawi Jesu noh m'shi nak a gah tu among

Bawi Jesu m'shi nak gah tu ci
K’Chàng a k’dá nawh Johan cuh, Christu-ah kia hngo khai ci-ah ami m’lung-àm ng’ngài u hleih, 16 Johan nawh m’sàng bà gùi neh avan-àm a piéin bà cuh “Kei nawh nangmi, tui-awn ka ning m’si gùi ci. Kei-ah bä tu bà ci lo khai. Ani-ah khawpha-dawk gùi düit hngo kä ka k’phiàn chin ci. Ani nawh Muh-Htí lah mei-awn ning m’si lo gùi khai. 17 Akut-ung k’phià k’kot neh ’hláng-hngün phéík neh gä-hlèi hlak chü-tah kiung-htàng m’guh a ng’tak cuh, a ’chei ’kiong-ah htín neh a ng’sì läí cuh, kä dìm gei hlot ci-ah mei-ung m’chih lo khai. 18 A hei a k’dá gùi awn phih m’cäi m’ä gùi neh zèi tu vai-ah màwng cuh k’chàng a k’dá-àm piéin ci.
19 Herod, khaw Báwi nawh a nàü-ah k’chú Herodias a guh-ah phäh-ah ni, a hei a k’sé a bi-a phäh-ah m’cäi hleih, 20 a cun gùi-ah ’khãn-ah, Herod nawh Johan cuh, thong ung chúm neh a om k’sé khap bà mä ci.

Jesu-ah Tui ng’phùmnák.
( Mt-3:13-17; Mk-1:9-11 )
21 K’Chàng avan nawh m’sinák ami gah zah ung Jesu phih m’sinák gah nehtah a k’tài-gü zah ung Khãnmòpí ng’hmòng neh, 22 Muh-Htí cuh, müm vai hlü-ah ng’dáng neh “Nang cuh, ka m’hni-ah ka htá-ah na kia ci. Nang cuh, ka ning zèinák ci,” ci neh Khãnmòpí-a kah k’áw lo ci.

Add new comment

6 + 0 =