A i ng'kheng gah vai ang?

Ca-pit lomà-ah bi, bi ci gùi-ah ng’khéng.

 M’tu m’tängnák, Khãnmòpí ghin khaw cuh, ca-pit lo bi ci-ah k’chàng gùi ghüh khai-ah, khaw-ngói k’hlik-ah ng’düi lo neh hteit ci-ah, immah awn täng ci.           2 Cun-ah k’chàng cuh k’hngüp ät k’tha-phù ngùi tàng-kà tumat hti, a k’khéng gùi vai-ah, ng’hloh ci gùi awn nìnak u nehtah a ca-pit lo-ah a tüih gùi. 3 Khàw-ng’kii nãzi m’chin ät vai ung ng’düi lo bà mä neh a hei k’chàng gùi, pigò ng’lung-ah, i kä bi-ah om düit u hleih hnguh gùi neh 4 “Nangmí phih ka ca-pit-lo-ah hteit neh bi tu vä. Chin hleih ka ning k’khéng-èi gùi khai” ci neh be gùi hleih hteit neh bi tu ci gùi.  5 Cun kon-ah khaw ng’kii bä, nãzi m’chin-goi vai zah ung k’hmät, khaw k’ói, nãzi m’chin k’thùm vai zah ung k’hmät, hteit bà mä neh a hei k’chàng gùi cuh, aci kíä-kah-a hlo-ah ghüh bà gùi ci. 6 Mü-hngün k’oi nãzi m’chin  k’hmà vai zah ung phih, i kä bi neh om ci gùi hnguh gùi neh nangmi mä, i-ah kia hleih i kä bi-ah sin-ung k’hngüp pum nami om ci,” ci-ah ng’si gùi hleih 7 Ngami nawh “a u nawh phih kä na ghüh gùi hleihvah” ci neh m’sàng tu bà ci gùi. Báwi nawh phih ka lo-ah, nangmí phih hteit neh bi tu-vä.          8 Mü lo hleih lomah nawh a ngùi k’säm-àm piéin neh ‘Ghüh gùi chü gùi nehtah a k’hngú pi-ah bi tu te ci gùi-ung tün neh mà lo ci gùi ung chüt hleih ami k’tha ng’khéng pe gùi-ä,’ ci neh m’cäi ci. 9 Cun-ah kia hleih mü-hngün k’ói zah, nãzi m’chin k’hmà vai zah ung bi tu te ci gùi  lo u neh ngùi tàng-kà ät hti gah ci gùi. 10 Mà neh bi lo tu te ci gùi läi nawh hngá hleih gah vai ci neh ami ng’ngaih te. A cun-ung phih, ngùi tàng-kà tumat hti-a vah gah tu ci gùi. 11 Ami dàw tu zah ung lo-mah cuh, nawmna u neh 12 ‘Keimí k’hngüp púm zái neh bi, khaw nawh phih na hlo gùi chü-tah sin gùi a k’hngú ah lo neh nazi ät htá bäng ami bi tu-a phäh-ah a cun gùi àm phih atäng düit-ah na na pe tu gùi ci, Báwi aw,’ ci neh piéin ci gùi. 13 Báwi nawh m’sàng bà gùi neh ‘ka teih-püi aw, kä chin hleih kä ka ning ci ci. Ngùi tàng-kà-ät bä khai-ah ni piéin te-ah kä kia ci ang? 14 Na ng’khéng lah nehtah na hteh bà vai. Hngú neh lo ci-àm phih, nang-awn a täng-ah ka pe hlü-ci. 15 Kei cuh, ka mät nawh ka säm gùi cuh, ka ng’zák hlü-a hlo-ah, kä ka ci hnging khai ang? Kä cun-ung kei ka ni-ah phäh-ah, nang na na vam-néngnák ci mâ?’ ci neh piéin ci. 16 A cun-a hlo-ah, hngú neh lo ci gùi cuh, mà lo khai gùi. Mà te ci gùi läí cuh, hngú lo khai gùi.*(k’chü-ah k’chàng gùi dá láng neh phih, ghü-ah k’chàng-tah kèn ci gùi,)*  ci neh Jesu nawh piéin ci.

 

Add new comment

4 + 2 =