Jesu Christu Shangpughang poi

A k’hngupí-ah m’cha m’làngnák.
31 K’Chàng-ah htá cuh, a kia-ah bä neh khãnhtapup gùi mah-ah a lo ung bä ci-ah mãng-’kiak ung ngoh neh 32 A mà-ah k’chàng-’khúi päng k’bum gùi neh Htòme k’säm nawh Htò gùi cuh, me-ung-kah a m’cha-a hlo-ah, ngami gùi, tumat lah tumat m’cha gùi neh 33 Htòme gùi k’pat täng-ah me gùi, k’eng täng-ah thà lo gùi khai. 34 Cun kon-ah a k’pat täng-ah om ci gùi àm, Sangpùghang nawh “ka Pá-a kah, a k’ní nami gah ci gùi lo vä. Khaw m’dek a om lo ge ung tün neh nang-mi kavai pian-ah khaw cuh, la vä. 35 A i-ah kia hleih ci ung èi ka cói zah ung èi nami na pe ci. Tui ka gha zah ung tui nami na tu ci. K’Chin-ah ka kia zah-ung nami na m’om tu ci. 36 K’Plùi-a hleih nami na m’hlui ci. Na k’hmat hleih nami na m’htéi ci. Kiùm-a hleih nami na hnguh lo ci,” ci neh piéin lo khai. 37 Cun kon-ah ni’ci-ah k’chàng gùi nawh “Báwi aw a i-zah ung èi-ah cói ci hleih ning hnguh neh ning m’bei tu man ang? Gha ci hleih ning tu man ang? 38 ’Chin-ah lo ci hleih ning m’om m’ih tu man ang? K’Plùi ci hleih ning m’hlui tu man ang? 39 Kiùm ci hleih ning hnguh teng-man ang?” ci neh piéin tu bà u hleih 40 Sàngpù-ghang nawh “Nangmí àm a k’càng-ah ka piéin cuh, ghoí-hngám tu pí k’bäih ci-ah phäí-nàü ng’khawt ng’et gùi ung-kah, tumat kù àm nami ci cuh, kei mät-àm nami ci-ah kia ci,” ci neh piéin tu bà khai. 41 K’Eng-täng-ah om ci gùi àm, “Plah tang nami gah ci-ah, nangmi gùi khaw-’nget lah ani läk ci gùi kavai-ah pian thám-ah a k’cum-ah om ci-ah m’htèi-khaw mei-ah, kei-a kah hteit vä. 42 A i-ah kia hleih ci ung ka cói zah ung ka èi vai, kä nami na pe ci. Ka gha zah ung ka áwk vai kä nami na pe ci. 43 K’Chin-ah lo-ang hleih kä nami na m’om tu ci. K’Plùi-a hleih kä nami na m’hlui tu ci. Go pài-a hleih kiùm-a hleih kä nami na teng m’kein ci,” ci neh piéin lo khai. 44 Cun kon-ah, ngami nawh mä, “Báwi aw, nang cói ci hleih gha ci hleih ’chin-ah lo ci hleih k’plùi ci hleih go pài ci hleih kiùm ci hleih a i-zah ung ning hnguh u neh kä ning m’htéi m’htà tu neh kami om màn ang?” ci neh piéin tu bà khai gùi. 45 Cun kon-ah, Báwi nawh, “Nangmi àm, a k’càng-ah ka piéin cuh, ghoí-hngám tu pí ci-ah, phäí-nàü ng’khawt ng’et gùi-ung-kah, tumat kù àm kä nami ci cuh, kei mät-àm kä nami ci-ah kia ci,” ci neh piéin tu bà khai. 46 Sin gùi cuh, a k’cum-ah zái-cã u hleih ni k’ci gùi cuh, a k’cum ah ghinnák-ah hteit khai gùi,” ci neh piéin ci.

Add new comment

13 + 7 =