Jesu noh Kho-m'htung khan m'cä m'ä nak

"Khàw m’htung ’khãn-ah a k’ní pí-ah, a m’cäi m’änák"
Cun zah ung Jesu nawh k’chàng a k’dá hnguh lo neh (a ng’tai vai-ah phäh-ah) khaw m’htung-ah kài neh ngoh hleih, a-hlu-läk gùi phih a pèi-ah lo u chü-tah 2 A m’thei lo gùi cuh, 3 “Ami m’lùng-àm dú-zái ci gùi cuh bä ci gùi; Khamòpí ghin khaw cuh, ngami-kavai-ah kia ci. 4 Ami m’lùng-ah hngip hngäi ci gùi cuh bä ci gùi; khaw m’dek gah khai gùi. 5 Zái-cã thüi-hlèi ci gùi cuh bä ci gùi; k’büí bà gùi-ah kia lo khai. 6 Ng’Súng hngéi hlü k’càng ci gùi cuh bä ci gùi; Ami bü ng’ngaih gah lo líng khai gùi. 7 M’Gein m’hlèinák mah gùi cuh bä ci gùi; m’geinnák gah tu khai gùi. 8 M’Lùng ng’ngaih htí-théing ci gùi cuh bä ci gùi; Khãnpùghí mät cuh, hnguh lo khai gùi. 9 Om khàw piàng ci gùi cuh bä ci gùi; ngami cuh Khãnpùghí-ah htá gùi-ah, chü gùi vai. 10 Càng ci-ah a màwng lam-ah phäh-ah, K’Sé k’dámnák gah ci gùi cuh, bä ci gùi; Khãnmòpí cuh ngamí kavai-ah kia ci.” 11 Kei-ah phäh-ah, nangmi gùi cuh kä chin hleih ami ning sài-k’sénák gùi, ami ning zo ’kànák gùi, kat ami ning k’bün lo gùi ung 12 ‘Zèi vä.’ A i-ah kia hleih ci ung Khãnmòpí-ah, Nangmí-ah gah vai cuh, däm pí ci néi. Nangmí-a tah mà neh om lo ci gùi-ah ce ng’sä gùi phih, a cein-a vah, ’sé ’kà na man ci gùi.

Add new comment

7 + 3 =