A k'chüit nak kyün k'hngüp

Nami khiga m'hni gui vä
Mik-ùi-ah phäh-ah mik-ùi, hà-ah phäh-ah hà, ci-ah k’chü nami ng’zák man ci. 39 Kei nawh nangmi àm ka piéin cuh a k’sé, a k’sé awn kä thúng èin bà vä. A-u nawh boh, na k’pat ng’bèing a ning k’beh ung vãng täng, cun bà mä-ä. 40 Na k’htù ning lák pe-hlü ci àm, na zih-khán phih lák hlak-ä. 41 A u kù nawh boh, ning ’ka lû naneh m’khãn phia-ghà a ning m’hteh ung ani awn m’khãn phia-m’kù hteit tu-ä. 42 Ning sàng ci àm, pé-ä. Ning pu lo ’ci àm phih, kä m’choh-èin-ä. 43 Pó-k’chàng zèinák vai, chigà ú vai, ci cuh nami ng’zák tu man ci. 44 Nangmí àm, ka piéin cuh, ‘nami chigà gùi, m’hni gùi vä. Ning ú gùi ci àm, a k’ní vai ci pe gùi vä. Ning ’kalu na gùi ci lah, kä càng-èin hleih nami thàng se ’khai-ah k’chü ci gùi kavai, k’tài-gü pe vä. 45 Cun-ah nami ci ung k’chàng k’ni k’se avan-ah ’khãn-ah, khàw zu-hlo hlak neh k’ni k’se bi ci van-ah ’khãn-ah, khàw phih zu m’ã ci-ah, Khãnmòpí-ah om ci-ah nami pá-ah, htá gùi-ah nami kia khai. 46 A i-ah kia hleih ci ung ning m’hni gùi ci bäng, nami m’hni ung a i ng’khéng nami gah khai ang? A khawn lók ci gùi hngo nawh a cun cò tah ci ci gùi néi. 47 Nami phäí-nàü gùi bäng, nami hnguh ng’hmat püi gùi ung a i hngá hleih nami bi ci-ang? Khãnpùghí kä zùm ci gùi hngo nawh a cun còtah ci ci gùi-ah kä kia ci ang? 48 Cun-ah kia hleih, Khãnmòpí-ah om ci-ah nami pá-ah ni-bänák-ah hlo-ah, ni-bänák ung bé tu vä.

Add new comment

6 + 7 =