Khanpughi ah maa ah m'hngi nak m'dang

M'hngi nak m'dang

Khanpughi ah maa ah m'hngi nak m'dang cuh a ng'thei ah ni ci kya ci. Khanpughi no a bü ge ah kya ci.

Jesu nawh a piéin vai piéin nehtah Galilee khàw nawng ghütneh Judea khaw-’còi, Jordan lòng, vang ga lam-ah hteit ci.  2 K’Chàng gùi a k’dá nawh ng’búi neh läk u hleih a cun zah-ah m’gü m’gái bà gùi ci.  3 Pharisee gùi cuh, ak’chü ’koih vai u neh Báwi-ah lo neh “kat tumat kù-ah phäh-ah, k’chàng nawh a’chú nawng bà hnging khai ang?” ci neh ng’si u chü-tah 4 Jesu nawh “A k’htük-ah tüi piàng ci nawh k’pámí lah k’hngumí k’hngih bäng k’hläm a tüi-ah màwng lah, 5 A cun-ah kia hleih k’pámí  nawh anu pá  nawng  ghütneh a’chú-ah ng’dàwn hleih cun goi cuh, hla-ät käü-ät-ah kia lo khai goi, ci-ah, m’cäinák ung om ci cuh kä nami ng’za tu man ci-ang? 6 Cun-ah kia hleih chú-ng’là goi cuh, k’hngih-ah kä kia neh tumat bäng-ah kia ci. Khãnpùghí nawh a m’chúm a m’dòn gùi cuh, k’chàng nawh kä m’cha m’tái eìn hlä” ci neh piéin ci.( Mt 19:6)

Add new comment

1 + 1 =