A k'hma nak Paschal kyün k'hngüp

M'hni nak among
Kei nami nà m’hni ung ka m’cäi gùi cuh, ng’ngài vä. 16 Pá-ah ka san ung a k’cùm-ah ning om püi gùi khai-ah, a hei Paracletus ning péit gùi khai. 17 Cun cuh khaw m’dek nawh kä hnguh kä hmat-ah kia neh kä la tu hnging ci; nangmí läí nawh ani nami hmat ci. A i-ah kia hleih ci ung ani cuh, nangmí awn a kong ät-ah om tu ci. Nangmí ung om khai. 18 Nangmí cuh, hmei htá vai hlü-ah kä ka ning nawng gùi ci. Nangmí ung ka om khai. 19 Kä so pha hleih khaw m’dek nawh kä na hnguh bà khai; nangmí läí nawh nami na hnguh khai. A i-ah kia hleih ci ung kei cuh ka ghing ci-ah kia hleih nangmí phih nami ghing khai. 20 Kei cuh, Pá ung ka om lah, nangmí kei ung kei cuh, nangmí ung ka om-ah a màwng cuh cu k’hngüp nami hmat tu ’khai. 21 Ka m’cäi ng’ngài neh läk ci cuh, na m’hni ci-ah kia ci. Kei na m’hni ci cuh, Pá nawh m’hni bà khai. Kei nawh phih ani cuh, m’hni neh ani àm ka mät ka k’hmuh khai.

Add new comment

9 + 3 =