K'hmat ci gui kavai k'taigü nak - 2

K'hmat ci gui k'chitui on hluk  a k'hngih nak

Catholic ung Sacramentu k'chüih lo ci. A cun ung ka "k'hmat ci gui k'chitui on hluk neh k'taigü nak" cuh tumat a kya ci. Kho m'dek a khan a ng'tüi lo ung ka noh shih a k'chüit bi lo vai gui cuh Bawi Jesu noh na pyain pek gui ci.

13 Nangmi gùi ung dú-cói, hngám-piàm ci gùi, a om-ung, k’tài-gü neh ng’hui hlä. Zèi-kiài ci nawh, ng’äi m’cu hlä.           14 Gòpài ci, a om-ung, nangmi gùi ung kah, a ng’vái htá, nami thäm vai. Ngami gùi nawh, Khãnpùghí-ah ng’ming awn, gòpài ci cuh chitui awn hlup neh k’tài-gü pe khai gùi. 15 Zùm-nák nawh, gòpài ci cuh m’gái bà khai. A kat gùi te phih, Khãnpùghí nawh m’gein neh k’phión khai-ah kia ci. 16 Nang-mi gùi, tumat lah tumat, kat phäh phäh m’dáng neh ng’hui tu kiu vä. Nami ghin phiónnák vai, tumat nawh tumat kavai, a k’tài-gü tu péit vai néi. K’Chàng a k’ní nawh, a k’tài-gü-ung, hlüng-tài ci-ah kia neh gah màn ci.  ( James 5: 13-15)

Add new comment

3 + 3 =